Projekte

Chasa Fent

2019 I 2020 I Innenarchitektur

Haus Studer

2018 I Innenarchitektur

Schorta’s Hotel Alvetern

2021 I Innenarchitektur

Raum K

2021 I Möbeldesign

Neuraum

2020 I Innenarchitektur

Cabane

2016 I mini-architektur

Lebensturm

2017 I ARCHITEKTUR

Emmi Kaltbach

2018 I Architektur

Chriesifest

2016 I EVENT

Kunsthaus Sursee

2018 I Installation

Zwangspause

2017 I MINI-ARCHITEKTUR

Wörterzettler

2015 I 2016 I PERFORMANCE

Still Live – Still Alive

2013 I AUSSTELLUNG

The Parasites

2013 I FILM